Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laadittu: 25.6.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Metsätalon joulukuuset (joulukuusimyynti.fi)

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Rekisterinhoitaja: Tatu Toikkanen (Tatulta Oy)
  Yhteystiedot: 045-3323333 tai [email protected]

 3. Rekisterin nimi
  Tilausrekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  henkilön dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostuminen
  luovuttaa henkilötietoja tilausrekisteriin.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tilauksen maksun seuranta,
  sekä tilauksen toimitus rekisterin tietojen mukaan.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  Henkilön nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  tilauspäivä, tilattu tuote, toimitusaika, maksun status ja IP-osoite.
  Tilausrekisterin tietoja säilytetään henkilön osalta tilauksen toimitukseen asti ja sen lisäksi 90
  päivää. Henkilötiedot hävitetään kun tilauksen toimituksesta on kulunut 90 päivää, kuitenkin
  viimeistään 180 päivän kuluttua tilauksen teosta.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
  viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
  vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 2. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
  rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
  pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).